LOGIN

BẢO TRÌ HỆ THỐNG
For check the pricing, Please login:
Username : demo
Password : demo123
Fanpage and support
Forgot password? Register

Trường hợp khi login vào site bị trỏ qua google các bạn vui lòng truy cập trực tiếp link http://1dg.me/cus/youtube

CAUTION - THÔNG BÁO

Trường hợp login bị chuyển qua google vui lòng truy cập link http://1dg.me/cus/youtube
BỔ SUNG MẬT KHẨU CẤP 2
- Mật khẩu cấp 1 : dùng để login tài khoản
- Mật khẩu cấp 2 : dùng để thay đổi thông tin và mật khẩu cấp 1.
- Mật khẩu cấp 2 mặc định ban đầu là : matkhaucap2
9h 21/11/2016 sẽ tiến hành xoá các tài khoản không phát sinh đơn hàng quá 01 tháng. Tạo lại số tài khoản mới bằng số tài khoản đã xoá
Cập nhật chức năng khôi phục mật khẩu. Mật khẩu reset sẽ được gửi vào email bạn đã đăng ký.
Do gặp sự cố không mong muốn nên tạm thời các bạn order trên site 1dg.site này. Dữ liệu được chuyển từ site 1dg.me qua đầy đủ cho các bạn.
XOÁ CÁC TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG QUÁ 01 THÁNG
CÓ THỂ BẬT QUẢNG CÁO KHI MUA VIEWS NHƯNG BẠN PHẢI TẮT "QUẢNG CÁO VIDEO CÓ THỂ BỎ QUA"
THÊM 2 LOẠI VIEWS MỚI "SLOW VIEWS" VÀ "NORMAL VIEWS 2"
NÂNG GIỚI HẠN ORDER LÊN 5
GIẢM GIỚI HẠN ORDER VỀ 3